Zmiany w zamówieniach publicznych. Projekt nowelizacji ustawy zakłada, że Zamawiający w kryteriach oceny ofert będzie mógł ustalić wagę „ceny” na poziomie 60%.

W dniu 24 marca 2016 r. został zgłoszony przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on zmianę m.in. przepisu art. 91 ust. 2a, zgodnie z którym w kryteriach ofert zamówienia publicznego zamawiający będzie mógł ustalić wagę „ceny” w stosunku do innych kryteriów na maksymalnym poziomie 60%. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych zakłada także inne zmiany, ważne z punktu widzenia wykonawców. Projekt wprowadza m.in. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, komunikację elektroniczną zamiast papierowej, poszerzony zostanie katalog dopuszczalnych zmian umowy, wprowadzone zostaną także dwie dodatkowe podstawy wnoszenia odwołań. Wprowadzono także prepozycje przepisów mających na celu ułatwienie mniejszym firmom przystępowanie do przetargów. Zmianę tą należy ocenić jako idącą w dobrym kierunku, choć w dalszym ciągu niewystarczającą, zwłaszcza, że w dalszym ciągu możliwym będzie konkretyzowanie warunków przetargu w taki sposób, aby to właśnie „cena” była decydującym i w praktyce jedynym miernikiem rozstrzygnięcia przetargu.

 

Michał Mazur – radca prawny

05 maja 2016 r.