Prezydent podpisał nowelizację ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Celem ustawy jest wprowadzenie do polskiego prawa dyrektyw unijnych w sprawie udzielania koncesji.

Nowelizacja zmienia występujące dotychczas pojęcie „koncesjodawcy”, które zostanie zastąpione przez pojęcie „zamawiającego”. Zostanie również wprowadzony próg stosowania ustawy – 30 000 euro (jest to rozwiązanie zbieżne z tym występującym w Prawie zamówień publicznych). Ograniczony zostanie czas, na jaki mogą być zawierane umowy koncesji. Ustawa precyzuje również, że w przypadku umowy koncesji zawartej na czas dłuższy niż 5 lat, czas trwania umowy koncesji nie może przekraczać okresu, w którym koncesjonariusz może zasadnie oczekiwać odzyskania nakładów inwestycyjnych za wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług. Zmianie uległy także środki ochrony prawnej w obszarze koncesji. Dotychczasowa droga administracyjno-sądowa została zastąpiona odwołaniem do Krajowej Izby Odwoławczej i skargą do sądu okręgowego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem kilku artykułów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.”