Odpowiedzialność karna w razie niezłożenia wniosku o upadłość w spółce komandytowej, gdzie wspólnikiem jest spółka z o.o.

Zgodnie z art. 586 kodeksu spółek handlowych, gdy osoba będąca członkiem zarządu albo likwidatorem spółki nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej, mimo zaistnienia wymaganych przez prawo przesłanek, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Tym samym odpowiedzialność karną za to, że nie złożono wniosku o upadłość spółki handlowej –
w tym spółki z o.o. – ponosi wyłącznie członek jej zarządu albo likwidator. Nie można więc pociągnąć do odpowiedzialności członków rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentów i pełnomocników spółki z o.o. lub innych osób posiadających prawo do jej reprezentowania. Wskazać przy tym należy, że w razie zaniechania złożenia wniosku o upadłość nie ponoszą też odpowiedzialności karnej wspólnicy spółki z o.o.

 

Sytuacja nie jest już tak oczywista, gdy spółka z o.o. jest komplementariuszem w spółce komandytowej. Sąd Apelacyjny w Katowicach uznał, że wspólnicy (komplementariusze) nie mogą odpowiadać za to,
że nie  złożyli wniosku o upadłość spółki komandytowej. Odpowiedzialności takiej nie podlega także członek zarządu spółki będącej wspólnikiem w spółce komandytowej. Sąd stwierdził, że taką osobę można  skazać za brak zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości ale w spółce z o.o., w której takim członkiem zarządu jest. Nie może on ponieść kary, nawet jeśli we właściwym czasie nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości spółki komandytowej, mimo że faktycznie nią zarządza.

 

(Tak: wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 10 grudnia 2015 r. sygn. akt II AKa 448/15).

 

Magdalena Zając-Dobrowolska – radca prawny