Ważność umów zawartych przez członka zarządu po jego odwołaniu?

„Czynność prawna dokonana przez spółkę z o.o., reprezentowaną przez odwołanego członka zarządu, który w chwili dokonywania danej czynności był nadal wpisany do KRS, nie jest dotknięta sankcją bezwzględnej nieważności.” (tak: wyrok Sądu Najwyższego z 12 lutego 2014 r., sygn. akt IV CSK 361/13.

 

Co do zasady, wadliwe są czynności prawne dokonywane przez rzekomy organ osoby prawnej
lub z przekroczeniem zakresu jego umocowania. Uchwała o odwołaniu członka zarządu spółki jest skuteczna w wewnętrznych stosunkach miedzy wspólnikami od chwili jej podjęcia. Zasadniczo, jej skuteczność nie jest uzależniona  od powiadomienia odwołanego o jej treści. Osoby trzecie, które podpisują umowę ze spółką w której nastąpiło odwołanie członka zarządu uprawnionego do reprezentacji,  działające w dobrej wierze, chroni zasada jawności materialnej ( z art. 14 ustawy o KRS) oraz zasada domniemania prawdziwości danych zawartych w rejestrze przedsiębiorców (art. 17 ust. ustawy o KRS).  Z uwagi na powyższe, istnienie w rejestrze przedsiębiorców wpisu nieodpowiadającego już aktualnemu stanowi prawnemu  powoduje, że czynność prawna dokonana przez członka zarządu widniejącego jeszcze w rejestrze KRS – choć w istocie odwołanego – jest dla spółki kapitałowej wiążąca w stosunku do  podmiotu trzeciego. Tym samym, osoba trzecia  nie może skutecznie podnosić zarzutu nieważności czynności prawnej dokonanej przez spółkę z o.o. przez odwołanego członka zarządu, który w chwili dokonywania czynności był w dalszym ciągu wpisany do rejestru przedsiębiorców.

 

Dopiero po zarejestrowaniu faktu odwołania członka zarządu spółki kapitałowej w  KRS, umowy   podpisane w jej imieniu spółki przez odwołanego członka jej zarządu są nieważne. Pomimo tego, że rejestracja zmiany w KRS ma jedynie tzw. charakter deklaratoryjny, ma jednak duże znaczenie zarówno dla bytu i  bezpieczeństwa funkcjonowania spółki kapitałowej, jak i osób trzecich.

 

Magdalena Zając-Dobrowolska – radca prawny