Zastrzeżenia do projektu kodeksu urbanistyczno – budowlanego

Po odbyciu konsultacji międzyresortowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwraca uwagę na możliwość zakwestionowania przez Komisję Europejską niezgodności projektu Kodeksu Urbanistyczno – Budowlanego z unijną dyrektywą 2011/92 w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Dyrektywa gwarantuje członkom społeczeństwa po wniesieniu skargi na decyzję administracyjną możliwość zwrócenia się do sądu o zarządzenie środka tymczasowego, w celu przerwania kwestionowanych działań. Problem stwarza art. 445 KUB, którego celem ma być wyeliminowanie pieniaczy z postępowań budowlanych. W oparciu o ten przepis, w razie wniesienia w toku procesu inwestycyjnego skargi do sądu administracyjnego, możliwe jest wstrzymanie zaskarżonego rozstrzygnięcia jedynie po uiszczeniu kaucji na zabezpieczenie roszczeń inwestora z powodu takiego wstrzymania. Rozwiązanie to może jednak spowodować powstanie bariery uniemożliwiającej zwrócenie się do sądu o zastosowanie środka tymczasowego, gdyż wiąże się ze znacznymi kosztami. Właśnie ograniczenie możliwości uzyskania środka tymczasowego budzi wątpliwości MSZ.