Łatwiejsza wycinka drzew po 1 stycznia 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 roku, w przypadku prywatnych posesji nie będzie już potrzebne zezwolenie na wycinkę, jeśli nie jest ona związana z działalnością gospodarczą. W konsekwencji nowelizacja przewiduje także likwidację kar nakładanych za wycinkę na prywatnych posesjach.

W przypadku wycinki związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą zgoda będzie wymagana w odniesieniu do drzew, których obwód mierzony na wysokości 130 cm przekroczy metr. Jest to nowe rozwiązanie, gdyż na gruncie starej ustawy obwiązywał pomiar na wysokości 5 cm. Nowelizacja wprowadza także korzystniejsze rozwiązania w zakresie krzewów.

Nowela przyznaje także duże kompetencje radom gmin, które będą mogły określać w formie uchwały zasady wycinki na terenach miejscowo dla nich właściwych (w tym także zasady dalej idących zwolnień). Zgodnie z nową ustawą będą one określać warunki wycinki biorąc pod uwagę takie parametry jak: gatunek, wiek drzewa lub cel jego usunięcia.

 

W wypadku wycinki na cele gospodarcze, tak jak na gruncie starej ustawy, będą naliczane opłaty. Stawki ich naliczania będą określać gminy w formie uchwały. Na dzień przed wejściem w życie nowelizacji robi się to na podstawie rozporządzenia Ministra właściwego ds. środowiska. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż nowe przepisy przewidują maksymalną stawkę opłaty na wysokości 500 zł za każdy centymetr drzewa. W związku z powyższym po 1 stycznia 2017 r. gminy do dnia podjęcia stosownej uchwały będą mogły dalej naliczać opłaty wynikające z dotychczasowego rozporządzenia. Jednakże możliwe będzie stosowanie stawki wynikającej wprost z ustawy w wysokości 500 zł za każdy cm drzewa.

 

Nowelizacja, pomimo że znacząco ogranicza katalog przypadków, w których konieczne będzie uzyskanie zgody właściwego organu na wycinkę, może w niektórych przypadkach okazać się mniej korzystna dla przedsiębiorców (zwłaszcza kiedy gminy nie zdążą uchwalić miejscowych przepisów). Mając na uwadze przepisy przejściowe do nowej ustawy, korzystniejszym dla przedsiębiorcy może okazać się złożenie wniosku o zezwolenie na wycinkę drzew jeszcze pod rządami „starej ustawy”, albowiem w takim wypadku organ zastosuje albo „stare” albo „nowe” przepisy, w zależności od tego, które będą dla przedsiębiorcy korzystniejsze pod względem wysokości opłaty.

 

29.12.2016 r.

Jakub Znamirowski – aplikant radcowski