Od 01 czerwca 2017 r. obowiązuje nowelizacja k.p.a.

Celem nowelizacji jest przyspieszenie postępowań administracyjnych, wprowadzenie ram dla bardziej partnerskich relacji między administracją i obywatelami, zapewnienie adekwatności administracyjnych kar pieniężnych do przypadków naruszenia prawa. Nowe przepisy obowiązują od 1 czerwca 2017 r. Zmiany dotyczą głównie ogólnych zasad postępowania administracyjnego oraz środków przeciwdziałania bezczynności organów administracji publicznej. Bezczynność organów lub przewlekłość postępowania będzie można zaskarżyć w przejrzystej procedurze, za pomocą ponaglenia. Do pozostałych nowych instytucji wprowadzonych nowelizacją należą mediacja, milczące załatwienie sprawy, zrzeczenie się odwołania, postępowanie uproszczone, administracyjne kary pieniężne, europejska współpraca administracyjna. Nowe przepisy stosuje się do postępowań wszczętych po 1 czerwca 2017 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących mediacji, które można stosować do postępowań wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją lub postanowieniem przed tą datą. Wprowadzone zmiany mają przeciwdziałać zbytniemu formalizmowi postępowania administracyjnego, w tym celu wprowadzono m.in. w art. 7a K.P.A. zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony. Rozwiązanie to ogranicza ryzyko obciążenia strony skutkami niejasności przepisów, a tym samym chroni zaufanie obywateli do państwa i jego konstytucyjności.