Nadchodzą zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami

W dniu 01 września 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jak podają autorzy zmian: „Wprowadzane modyfikacje w znacznej części mają na celu doprecyzowanie przepisów ww. ustawy budzących wątpliwości interpretacyjne oraz takich, w stosunku do których w obrocie istnieją wątpliwości dotyczące ich stosowania”.

Zmiany zakładają m.in., że pośrednikiem w obrocie nieruchomościami oraz zarządcą nieruchomości powinna być osoba, która realizuje czynności zawodowe odpłatnie, w sposób zorganizowany oraz ciągły. Nowela rozszerza też m.in. definicję organizacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych o izby gospodarcze, które zrzeszają rzeczoznawców majątkowych, wprowadzając dodatkowy warunek, aby przedsiębiorcy ci stanowili co najmniej połowę wszystkich członków izby.

Zmiany zakładają możliwość umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania spłaty na raty należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, czynsz, najem lub dzierżawę, w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa, przez wojewodę lub właściwego ministra. Jak wskazuje ustawodawca, nowelizacja „umożliwia właściwym organom powierzenie niektórych czynności gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa wybranym podmiotom”, ujednolicono także termin określania opłat adiacenckich oraz doprecyzowano zasady określania wartości nieruchomości na potrzeby ustalania tych opłat. Z praktycznych zmian, zwrócić uwagę należy na wprowadzenie obowiązku dołączania polisy OC do: operatu szacunkowego, umowy o sporządzenie wyceny nieruchomości, umowy pośrednictwa czy też umowy o zarządzanie nieruchomością przez rzeczoznawcę majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcę nieruchomości.

14.08.2017 r.