CO NOWEGO W PRAWIE NIERUCHOMOŚCI W 2018 r.

Od początku 2018 r. nastąpił szereg zmian w przepisach prawa mających wpływ na rynek nieruchomości.

 

Wprowadzono gruntowne zmiany dotyczące m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, tzw. „ustawa uszczelniająca”, której następstwem jest prawdopodobne obniżenie rentowości spółek, działających na rynku nieruchomości.

 

Pojawił się nowy podatek od nieruchomości komercyjnych o wartości powyżej 10 mln złotych, w kwocie 0,42%. Przypuszcza się, że tam, gdzie postanowienia umów najmu na to zezwalają, właściciele nieruchomości komercyjnych będą próbowali „przerzucić” ciężar tego podatku na najemców w ramach rozliczeń (np. opłat eksploatacyjnych).

 

Istotną transakcyjnie zmianą w podatkach, jest również wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania poniesionych w związku z nabyciem spółki celowej. Koszt finansowania nabytych udziałów będzie nieodliczalny dla celów podatkowych, pod warunkiem, że zostanie on wykorzystany w celu obniżenia podstawy opodatkowania spółki nabytej. Zmiana ta dotyczy transakcji typu „debt push-down”, umożliwiających dotąd przesunięcie kosztów długu zaciągniętego przez nabywcę na nabycie danej spółki operacyjnej na tę właśnie spółkę operacyjną.

 

Kolejną zmianą w przepisach prawa mającą wpływ na rynek nieruchomości jest uchwalenie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni, która obowiązuje od 01 marca 2018 r. Sama ustawa nie zabrania otwierania galerii handlowych w niedziele. Kina, restauracje, siłownie mogą być nadal otwarte. Praktyka pokaże, czy zakaz handlu wpłynie ujemnie na obroty galerii handlowych. W przypadku spadku obrotów najemców niewykluczone są renegocjacje umów najmu a nawet powództwa o zmianę ich warunków finansowych.

 

Zmiany w przepisach prawa dotyczą również opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. W przypadku sprzedaży, opłatą roczną w całości zostanie obciążony zbywca, bez względu na to, czy do sprzedaży dojdzie na początku, czy na końcu danego roku.

 

Ważną informacją dla inwestorów są zmiany dokonane nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Od 01 stycznia 2018 r. wprowadzono minimalną powierzchnię mieszkania, która wynosi 25 m2, zwiększono minimalną szerokość stanowisk postojowych z 2,3 m2 do 2,5 m2. Ważnym jest, że inwestycje będące w fazie przygotowawczej również będą musiały zostać dostosowane do nowych wymogów. Wyjątkiem będą inwestycje dla których przed 01 stycznia 2018 r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

 

Od 01 stycznia 2018 r. wzrosły opłaty za korzystanie z wód przez przedsiębiorców. Do ustawy Prawo wodne wprowadzono także prawo pierwokupu dla Skarbu Państwa, w przypadku sprzedaży nieruchomości, na których położone są zbiorniki wodne.

 

Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem przepisów usprawniających proces inwestycyjny dotyczących podziału terenów nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na tereny zabudowane i tereny położone poza obszarem zabudowanym.  Dla obszaru zabudowanego, po jego wyznaczeniu przez radę gminy na podstawie uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, możliwe będzie uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy. Należy zaznaczyć, że kwalifikacja danego obszaru jako obszaru zabudowanego stanowić będzie przesłankę wstępną umożliwiającą inwestorowi złożenie wniosku o wydanie warunków zabudowy.”