Category

Bez kategorii

DMP-LEGAL od 01.10.2017 r. SPÓŁKĄ!

Od 1 października 2017 r. jesteśmy już spółką – DMP-LEGAL Dobrowolska Mazur Pasternak s.c. radców prawnych. To kolejny krok na drodze naszego zaplanowanego, osobistego i zawodowego rozwoju. Standard usług i jakość obsługi – bez zmian, na dotychczasowym najwyższym poziomie. Naszym Klientom dziękujemy za okazane nam zaufanie i pracujemy dalej z niesłabnącym entuzjazmem. Nowych, zapraszamy do współpracy.”

Czytaj więcej

Nadchodzą zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami

W dniu 01 września 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jak podają autorzy zmian: „Wprowadzane modyfikacje w znacznej części mają na celu doprecyzowanie przepisów ww. ustawy budzących wątpliwości interpretacyjne oraz takich, w stosunku do których w obrocie istnieją wątpliwości dotyczące ich stosowania”. Zmiany zakładają m.in., że pośrednikiem w obrocie nieruchomościami oraz zarządcą nieruchomości powinna być osoba, która realizuje czynności zawodowe odpłatnie,…

Czytaj więcej

Od 01 czerwca 2017 r. obowiązuje nowelizacja k.p.a.

Celem nowelizacji jest przyspieszenie postępowań administracyjnych, wprowadzenie ram dla bardziej partnerskich relacji między administracją i obywatelami, zapewnienie adekwatności administracyjnych kar pieniężnych do przypadków naruszenia prawa. Nowe przepisy obowiązują od 1 czerwca 2017 r. Zmiany dotyczą głównie ogólnych zasad postępowania administracyjnego oraz środków przeciwdziałania bezczynności organów administracji publicznej. Bezczynność organów lub przewlekłość postępowania będzie można zaskarżyć…

Czytaj więcej

Łatwiejsza wycinka drzew po 1 stycznia 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 roku, w przypadku prywatnych posesji nie będzie już potrzebne zezwolenie na wycinkę, jeśli nie jest ona związana z działalnością gospodarczą. W konsekwencji nowelizacja przewiduje także likwidację kar nakładanych za wycinkę na prywatnych posesjach. W przypadku wycinki związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą zgoda będzie wymagana w odniesieniu do drzew, których obwód mierzony na wysokości 130 cm przekroczy metr. Jest to nowe rozwiązanie, gdyż na gruncie starej…

Czytaj więcej

Zmiany w vat od 2017 r. dla podwykonawców robót budowlanych

Od początku stycznia 2017 r. wejdzie w życie zmiana w ustawie o VAT, zgodnie z którą usługi podwykonawców budowlanych mają zostać objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia. Zmiana ma istotny wpływ na sposób rozliczeń uczestników procesu inwestycyjnego. W praktyce oznacza to, że podwykonawcy wykonujący usługi wymienione w ustawowym katalogu (np. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych, roboty tynkarskie, malarskie i szklarskie, roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji…

Czytaj więcej

Zmiany w prawie budowlanym

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, który przewiduje liczne zmiany m.in. w prawie budowalnym. Projekt ustawy wprowadza wiele ułatwień dla przedsiębiorców. Do przewidywanych zmian należy m.in. poszerzenie katalogu robót budowlanych, które są zwolnione z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Do robót tych wliczać się będą np. budowy parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35…

Czytaj więcej

Odpowiedzialność karna w razie niezłożenia wniosku o upadłość w spółce komandytowej, gdzie wspólnikiem jest spółka z o.o.

Zgodnie z art. 586 kodeksu spółek handlowych, gdy osoba będąca członkiem zarządu albo likwidatorem spółki nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej, mimo zaistnienia wymaganych przez prawo przesłanek, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.   Tym samym odpowiedzialność karną za to, że nie złożono wniosku o upadłość spółki handlowej – w tym spółki z o.o. – ponosi wyłącznie członek…

Czytaj więcej

Ważność umów zawartych przez członka zarządu po jego odwołaniu?

„Czynność prawna dokonana przez spółkę z o.o., reprezentowaną przez odwołanego członka zarządu, który w chwili dokonywania danej czynności był nadal wpisany do KRS, nie jest dotknięta sankcją bezwzględnej nieważności.” (tak: wyrok Sądu Najwyższego z 12 lutego 2014 r., sygn. akt IV CSK 361/13.   Co do zasady, wadliwe są czynności prawne dokonywane przez rzekomy organ osoby prawnej lub z przekroczeniem zakresu jego umocowania. Uchwała…

Czytaj więcej

Fiskus pozwala rozliczać auta w całości w kosztach

Minister Finansów interpretacją nr DD9/033/543/JQP/SKT/2014/RWPD-107452 z dnia 30 września 2016 r. zmienił dotychczasową interpretację izb skarbowych, według których nie wszystkie wydatki na firmowy samochód można zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Stanowisko Ministra Finansów w tej sprawie jest następujące „sporadyczne wykorzystywanie samochodu firmowego dla potrzeb prywatnych nie ma wpływu na prawo zaliczania do kosztów podatkowych wydatków związanych z eksploatacją samochodu oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych„. Stanowisko…

Czytaj więcej

Zastrzeżenia do projektu kodeksu urbanistyczno – budowlanego

Po odbyciu konsultacji międzyresortowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwraca uwagę na możliwość zakwestionowania przez Komisję Europejską niezgodności projektu Kodeksu Urbanistyczno – Budowlanego z unijną dyrektywą 2011/92 w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Dyrektywa gwarantuje członkom społeczeństwa po wniesieniu skargi na decyzję administracyjną możliwość zwrócenia się do sądu o zarządzenie środka tymczasowego, w celu przerwania kwestionowanych działań. Problem…

Czytaj więcej