IDĄ ZMIANY W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH

Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych zmianach w podatku od nieruchomości komercyjnych (tzw. podatek minimalny).

Opodatkowane minimalnym podatkiem dochodowym mają być tylko te budynki (ich części), które są oddane do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp. Budynki niewynajęte (lub ich części) nie będą podlegać opodatkowaniu. Zasada ta miałaby też zastosowanie do podatku zapłaconego w 2018 r.

Ustalony próg w wysokości 10 mln zł, od którego wartości podatku nie zapłacimy, będzie przysługiwał podatnikowi niezależnie od liczby posiadanych budynków (jedna kwota wolna dla podatnika a nie na każdy budynek).

Planuje się objęcie minimalnym podatkiem dochodowym wszystkich budynków (w tym także mieszkalnych) z jednoczesnym wprowadzeniem wyłączenia dla budynków mieszkalnych oddanych do używania w ramach programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego (w zakresie dopuszczalnym przepisami o pomocy publicznej).

Podatnik będzie mógł także wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o zwrot nadpłaconego podatku minimalnego (ponad kwotę podatku CIT lub PIT), po potwierdzeniu przez organ podatkowy, że warunki transakcji z podmiotami powiązanymi odpowiadają warunkom rynkowym. Ma zostać także wprowadzona klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, która miałaby zastosowanie do transferów dokonanych wyłącznie w celu uniknięcia opodatkowania podatkiem minimalnym.