SPECUSTWA MIESZKANIOWA PODPISANA!

Prezydent podpisał ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących tzw. specustawę mieszkaniową. Z perspektywy inwestorów interesujące jest wprowadzenie przez ustawę standardów urbanistycznych m.in. inwestycja musi mieć bezpośredni dostęp do drogi publicznej, szerokość drogi wewnętrznej nie może być mniejsza niż 6 m, inwestycja musi znajdować się w odległości nie większej niż 1000 m, a w miastach powyżej 100 000 mieszkańców – 500 m, od przystanku komunikacyjnego. Szkoła lub przedszkole muszą znajdować się w odległości nie większej niż 3000 m, a w miastach powyżej 100 000 mieszkańców – 1500 m. W zakresie wysokości budynków poza miastami oraz w miastach do 100 000 mieszkańców nie może być to więcej niż 4 kondygnacje, natomiast w miastach powyżej 100 000 mieszkańców dopuszczalne jest 14 kondygnacji nadziemnych.

 

Warto podkreślić, że powyższe standardy będą obowiązywały w przypadku, gdy gmina nie określi w drodze uchwały lokalnych standardów urbanistycznych.

 

Ciekawym jest fakt, że specustawa mieszkaniowa wprowadza możliwość uzyskania pozwolenie na budowę na podstawie gminnej uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, a nie – jak obecnie – decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Gmina będzie miała 60 dni na podjęcie stosownej uchwały, licząc od dnia złożenia wniosku przez inwestora. Uchwała gminy wygaśnie, jeżeli przed upływem 3 lat od opublikowania jej w dzienniku urzędowym województwa nie zostało wydane pozwolenie na budowę. Inwestycja mieszkaniowa będzie mogła powstać niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem, że nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań́ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

Specustawa mieszkaniowa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i będzie obowiązywała przez 10 lat.