Nieruchomości komercyjne

Zapewniamy doradztwo prawne na każdym etapie transakcji i realizacji inwestycji komercyjnych (centra handlowe, parki handlowe, biura), poprzez m.in.:

 • opracowywanie projektów umów związanych z nabyciem czy zbyciem nieruchomości,
 • kompleksowe analizy stanu prawnego nieruchomości (due dilligence) i podmiotów będących ich właścicielami lub użytkownikami wieczystymi,
 • ustalanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości dla potrzeb danej transakcji,
 • identyfikację ryzyk związanych z transakcją lub nieruchomością i doradztwo w zakresie ich ograniczania bądź usunięcia,
 • reprezentowanie inwestorów w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości,
 • reprezentowanie inwestorów w zakresie uzyskania wszelkiego rodzaju, decyzji, zgód i pozwoleń,
 • negocjacje umów najmu powierzchni handlowych w centrach i parkach handlowych,
 • negocjacje umów najmu powierzchni biurowych,
 • obsługę transakcji nabycia praw do nieruchomości, doradztwo przy opracowaniu najkorzystniejszych rozwiązań finansowych i podatkowych, prowadzenie negocjacji dotyczących warunków nabycia nieruchomości,
 • obsługę prawną związaną z realizacją procesu budowlanego w zakresie przygotowania wszelkiego typu umów i ich negocjacji,
 • wsparcie prawne w procesach komercjalizacji nieruchomości i zarządzania nimi.

Nieruchomości mieszkaniowe

Zapewniamy doradztwo prawne na każdym etapie transakcji i realizacji inwestycji mieszkaniowych poprzez m.in.:

 • kompleksowe analizy stanu prawnego nieruchomości (due diligence) i podmiotów będących ich właścicielami lub użytkownikami wieczystymi,
 • opracowanie projektu umów nabycia nieruchomości dla inwestycji deweloperskich
 • reprezentację deweloperów w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z uzyskaniem wszelkich decyzji, zgód i pozwoleń,
 • opracowanie projektów umów deweloperskich, umów przeniesienia własności
 • opracowanie projektów umów zawieranych w procesie budowlanym i prowadzenie negocjacji, tj. umów o roboty budowlane, umów o prace projektowe,
 • przygotowanie całości dokumentacji związanej z przekazaniem lokali mieszkalnych przez dewelopera,
 • reprezentacja interesów dewelopera w procesach sądowych z nabywcami mieszkań, wykonawcami robót i dostawcami materiałów,
 • doradztwo, obsługa i przygotowywanie dokumentów związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych.

Prawo korporacyjne

Zapewniamy doradztwo polskim i zagranicznym podmiotom gospodarczym, w zakresie ich funkcjonowania obejmujące m.in.:

 • tworzenie krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych,
 • konstruowanie projektów umów spółek prawa handlowego, regulaminów ich organów,
 • bieżąca obsługa spółek w zakresie sporządzanie projektów uchwał organów spółek i reprezentacji na zgromadzeniach wspólników,
 • przygotowanie całościowego procesu rozwiązania i likwidacji podmiotów gospodarczych,
 • restrukturyzacje i strukturyzacje grup kapitałowych,
 • audyty due dilligence,
 • przygotowywanie projektów oraz udział w procesie negocjacji umów i kontraktów handlowych lub gospodarczych,
 • przygotowywanie wzorów dokumentów, regulaminów, procedur,
 • doradztwo związanie z postępowaniem upadłościowym i naprawczym.

Odszkodowania

Zapewniamy całościowe wsparcie prawne dla osób poszkodowanych lub pokrzywdzonych w wyniku zdarzeń wywołujących szkodę, obejmujące m.in.:

 • zgłaszanie szkody i reprezentowanie poszkodowanego w postępowaniu likwidacyjnym, prowadzonym przez firmy ubezpieczeniowe,
 • reprezentowanie poszkodowanego w postępowaniu sądowym w sprawach o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (przy uszkodzeniu ciała, utraty zdrowia, czy śmierci osoby najbliższej), odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, utraconych zarobków, zniszczonego mienia, zwrotu kosztów naprawy pojazdów, renty z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej, renty z tytułu zwiększonych potrzeb związanych z koniecznością stałego lub długotrwałego leczenia, rehabilitacji, opieki osób trzecich, renty dla najbliższych członków rodziny osoby zmarłej.

Prawo rodzinne i prawo pracy

Zapewniamy reprezentację w negocjacjach i postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego m.in.:

 • w sprawach rozwodowych,
 • w sprawach o podział majątku,
 • w sprawach dotyczących obowiązków alimentacyjnych,
 • w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej,
 • w sprawach związanych z uregulowaniem kontaktów z dziećmi.

 

Zapewniamy doradztwo we wszystkich obszarach dotyczących prawnych aspektów zatrudnienia, w tym w szczególności:

 • tworzenie struktur zatrudnienia, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy także pracowników na wysokich stanowiskach,
 • przygotowywanie projektów umów dla pracowników, zleceniobiorców,
 • restrukturyzację zatrudnienia,
 • doradztwo w zwolnieniach grupowych,
 • negocjowanie porozumień ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników,

reprezentowanie zarówno pracodawcy, jak i pracownika w sporach sądowych z zakresu prawa pracy.

Ochrona danych osobowych

Współpracujemy z audytorami i praktykami zajmującymi się szeroko pojętą ochroną danych osobowych w firmach. Zapewniamy doradztwo we wszystkich obszarach dotyczących prawnych aspektów wdrażania regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, w tym w szczególności:

 • przeprowadzamy audyty obejmujące identyfikację i określenie zbiorów danych osobowych, które są lub będą przetwarzane, systemów informatycznych i aplikacji, które są wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych, kompletności posiadanej dokumentacji systemów informatycznych, polityki bezpieczeństwa informacji oraz procedur posiadanych systemów zabezpieczeń danych,
 • przygotowujemy nową lub weryfikujemy istniejącą dokumentację (procedury) wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa, dopasowaną do organizacji, w tym ochrony danych osobowych zintegrowanej z ISO (instrukcja zarządzania systemem informatycznym, ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, klauzule zgody na przetwarzanie danych, upoważnienia do przetwarzania danych, umowy o powierzeniu przetwarzania danych, regulaminy sklepów internetowych dostosowane do indywidualnych potrzeb),
 • przeprowadzamy kompleksowy proces rejestracji zbiorów lub aktualizację istniejących zbiorów danych osobowych,
 • przeprowadzamy i organizujemy szkolenia dla pracowników, administratorów i kadry zarządzającej.