Zmiany w vat od 2017 r. dla podwykonawców robót budowlanych

Od początku stycznia 2017 r. wejdzie w życie zmiana w ustawie o VAT, zgodnie z którą usługi podwykonawców budowlanych mają zostać objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia. Zmiana ma istotny wpływ na sposób rozliczeń uczestników procesu inwestycyjnego. W praktyce oznacza to, że podwykonawcy wykonujący usługi wymienione w ustawowym katalogu (np. roboty budowlane…

Czytaj więcej

Zmiany w prawie budowlanym

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, który przewiduje liczne zmiany m.in. w prawie budowalnym. Projekt ustawy wprowadza wiele ułatwień dla przedsiębiorców. Do przewidywanych zmian należy m.in. poszerzenie katalogu robót budowlanych, które są zwolnione z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Do robót…

Czytaj więcej

Odpowiedzialność karna w razie niezłożenia wniosku o upadłość w spółce komandytowej, gdzie wspólnikiem jest spółka z o.o.

Zgodnie z art. 586 kodeksu spółek handlowych, gdy osoba będąca członkiem zarządu albo likwidatorem spółki nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej, mimo zaistnienia wymaganych przez prawo przesłanek, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.   Tym samym odpowiedzialność karną za to, że nie złożono wniosku o…

Czytaj więcej

Ważność umów zawartych przez członka zarządu po jego odwołaniu?

„Czynność prawna dokonana przez spółkę z o.o., reprezentowaną przez odwołanego członka zarządu, który w chwili dokonywania danej czynności był nadal wpisany do KRS, nie jest dotknięta sankcją bezwzględnej nieważności.” (tak: wyrok Sądu Najwyższego z 12 lutego 2014 r., sygn. akt IV CSK 361/13.   Co do zasady, wadliwe są czynności…

Czytaj więcej

Fiskus pozwala rozliczać auta w całości w kosztach

Minister Finansów interpretacją nr DD9/033/543/JQP/SKT/2014/RWPD-107452 z dnia 30 września 2016 r. zmienił dotychczasową interpretację izb skarbowych, według których nie wszystkie wydatki na firmowy samochód można zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Stanowisko Ministra Finansów w tej sprawie jest następujące „sporadyczne wykorzystywanie samochodu firmowego dla potrzeb prywatnych nie ma wpływu na…

Czytaj więcej